گسترش توزیع دارو و اقلام بهداشتی در مناطق محروم توسط پخش البرز