تالار افتخارات

تالار افتخارات

تقدیر نامه‌ی سومین دوره‌ی تعالی و پیشرفت

در سومین دوره‌ی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت گواهی تعهد به تعالی اهدا شد به گروه توسعه اقتصادی تدبیر
این جایزه توسط دکتر محمد جواد ایروانی، رییس شورای سیاست گذاری جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت امضا و اهدا شده است.

تندیس چهارمین دوره‌ی تعالی و پیشرفت

در چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت تندیس تعالی اهدا شد به گروه توسعه اقتصادی تدبیر
این جایزه توسط دکتر محمد جواد ایروانی، رییس شورای سیاست گذاری جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت امضا و اهدا شده است.

تقدیر نامه‌ی چهارمین دوره‌ی تعالی و پیشرفت

در چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت تقدیرنامه برای تعالی اهدا شد به گروه توسعه اقتصادی تدبیر
این جایزه توسط دکتر محمد جواد ایروانی، رییس شورای سیاست گذاری جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت امضا و اهدا شده است.

تندیس پنجمین دوره‌ی تعالی و پیشرفت

در پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت تندیس تعالی اهدا شد به گروه توسعه اقتصادی تدبیر
این جایزه توسط دکتر محمد جواد ایروانی، رییس شورای سیاست گذاری جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت امضا و اهدا شده است.

گواهی IQNet و ISO 9001:2015
گواهی IQNet

دریافت گواهی‌نامه‌ی سیستم مدیریت کیفیت توسط گروه توسعه‌ی اقتصادی تدبیر
IQNet و ISO 9001:2015
در حوزه‌ی مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و حضور در فعالیت‌های جدید اقتصادی