همایش

همایش یک‌روزه‌ی آشنایی با مفاهیم دانش‌بنیان در صنعت دارو، در گروه دارویی برکت وابسته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر، برگزار شد.