جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت

مرکز ملی تعالی و پیشرفت، در ششمین ارزیابی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت، به گروه توسعه اقتصادی تدبیر تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره اعطا کرد.