قسمت دوم مصاحبه مدیرعامل گروه دارویی برکت در آستانه‌ی مجمع عمومی عادی سالانه

قسمت دوم مصاحبه مدیرعامل گروه دارویی برکت در آستانه‌ی مجمع عمومی عادی سالانه