حضور گروه توسعه اقتصادی تدبیر در اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور