تصاویر بازدید مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر از طرح‌های کشاورزی و صنایع غذایی در ملارد و زرندیه