بازدید مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر از پالایشگاه استحصال اتان پارسیان