بازدید رییس قوه‌ی قضاییه از دستاوردهای گروه توسعه‌ی اقتصادی تدبیر