گروه توسعه اقتصادی تدبیر

گفتگوی دکتر جلیلی با آقای احسان محبی نظر معاون توسعه کسب و کار بین الملل گروه توسعه اقتصادی تدبیر در برنامه Spotlight شبکه جهانی پرس‌تی‌وی