زعفران

بهره‌برداری از طرح‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر در زمینه‌ی تکمیل زنجیره‌ی ارزش زعفران در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی