شهرک دارویی برکت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شهرک دارویی برکت، زیرمجموعه‌ی گروه دارویی برکت وابسته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر، بازدید کرد.