بازدید

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شهرک دارویی برکت، زیرمجموعه‌ی گروه دارویی برکت وابسته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر، بازدید کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس مؤسسه‌ی علوم تحقیقات باغبانی از مرکز تولید بذرهای هیبرید هلدینگ کشاوری گروه توسعه اقتصادی تدبیر بازدید کردند.